ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
  รายละเอียด :

ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช  ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช   เขตเลือกตั้งที่    แทนตำแหน่งที่ว่าง  จำนวน    คน  ในวันที่   ๒๐   ตุลาคม  ๒๕๕๓  โดยรับสมัครเลือกตั้งตั้งแต่วันที่    ๑๓   กันยายน  ๒๕๕๓  ถึงวันที่  ๑๗   กันยายน  ๒๕๕๓    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช  

เพื่อให้การดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช แทนตำแหน่งที่ว่าง  เขตเลือกตั้งที่ 7   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย     จึงจัดตั้ง  “ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช ”  ขึ้น  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช   ถนนเพชรเกษม  ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์  ๐-๗๗๖๕-๑๒๗๒   โทรสาร   ๐-๗๗๖๕-๑๒๗๒ ต่อ ๑๒ 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 752 คน