กิจกรรม : โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปี 2562

รายละเอียด :
    

เมื่อวันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ์ 2562  คณะองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไชยราช ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ผู้นำหมู่บ้าน และตัวแทนประชาชน ไดำเดินทางตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปี 2562 ดังนี้

1.ถนนต้นแบบยางพาราซอยด์ซีเมนต์ ณ อำเภอสามเงา จังหวัดตาม ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างถนนฯ แล้วเสร็จประมาณ 1เดือน  เป็นโครงการที่จะช่วยกระตุ้นและเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศมากขึ้น และทำให้ถนน พื้นผิวจราจรภายในหมู่บ้านคงทนแข็งแรงขึ้น

2.ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดเพื่อพํมนาแหล่งน้ำตามศาสตร์พระราชา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษณ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งระบบธนาคารน้ำใต้ดินมีทั้งระบบเปิดและระบบปิด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่มีความสามารถกักเก็บน้ำไว้ใต้ผิวดิน แก้ปัญหาภัยแล้ว ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง 

3.โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ เทศบาลตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เกิดจากแนวคิดที่ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และพลังของผู้สูงอายุ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย เป็นการเตรียมความพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุและให้ความสำคัญกับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพัฒนาคุณภาพบุคคลอย่างต่อเนื่อง

4.ธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต ต้นแบบการแก้ไขปัญหาขยะแบบมีส่วนร่วมจากประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยโมเดลธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต ถือเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาขยะอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ โดยเป็นการรณรงค์ให้ต้นทางคัดแยกขยะก่อนนำไปกำจัดด้วยเตาเผาขยะชุมชน 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562    อ่าน 258 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**